Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
les amis du néerlandais - vrienden van het Nederlands

Neerlandiaprijs 2014 voor masterscripties

Neerlandiaprijs 2014 voor masterscripties

Het Algemeen Nederlands Verbond organiseert elk jaar een wedstrijd voor masterscripties. Studenten kunnen zich door de thema’s die in het reglement vermeld worden, laten inspireren bij de keuze van hun onderzoeksveld. Studenten die hun scriptie nu opstellen, en waarvan het onderzoeks- veld beantwoordt aan de gemelde voorwaarden, kunnen baat hebben ingelicht te worden over het bestaan van de Neerlandiaprijs.

We gaan eerst het ANV voorstellen en pas daarna het reglement.

Wat is het ANV?

Het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) is een internationale vereniging met afdelingen en werkgroepen.

De vereniging zet zich in de Lage Landen en wereldwijd in voor de Nederlandse taal en cultuur en eveneens voor de hiermee samenhangende maatschappelijke belangen.

Het ANV stimuleert de Nederlands-Vlaamse samenwerking op alle vlakken en bevordert het Nederlands als cultuur- en wetenschapstaal, en het gebruik van het Nederlands in het maatschappelijk verkeer, met name in het onderwijs.

Het ANV komt op voor het gebruik van het Nederlands als officiële taal en als werktaal in de Europese en ook in de internationale instellingen die in de Lage Landen functioneren.

Het ANV houdt geregeld congressen en excursies en onderhoudt bijzondere banden met gebieden waar de Nederlanden en het Nederlands een cultuurhistorische rol spelen.

De kernactiviteiten van het ANV op een rij

Het ANV vzw:

1. beheert werkgroepen die op dit ogenblik onder meer de terreinen Volkscultuur, Grensverkeer, Taalbeleid en Taalrecht, Onderwijs, De Nederlanden in de Wereld en Media bestrijken. In de werkgroepen hebben deskundigen uit het desbetreffende werkveld uit Vlaanderen en Nederland zitting.

2. neemt zich voor de traditie van de Algemeen-Nederlandse Congressen voort te zetten, waar een breed scala van actuele thema’s wordt behandeld die de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland en mogelijk derde landen betreffen.

3. verzorgt een elektronische nieuwsbrief, die in gedrukte vorm naar de niet-elektronisch verbonden leden en belangstellenden verzonden wordt.

4. onderhoudt, om haar doelstellingen te verwezenlijken, contacten met Nederlandstaligen in de wereld, in de eerste plaats in het kerngebied van onze cultuur, Nederland en Vlaanderen, en met landen en gebieden waar Nederlands officiële taal en/of een voertaal is.

In dezelfde geest onderhoudt het ANV contacten met organisaties en belangstellenden in die gebieden die historisch met onze Lage Landen en hun culturele traditie verbonden zijn, zoals Frans-Vlaanderen en zuidelijk Afrika, en andere overzeese gebieden waarin die verbondenheid leeft.

5. plaatst haar actie eveneens in het perspectief van de Europese en euregionale grensoverschrijdende samenwerking.

6. kent jaarlijks de Neerlandiaprijs toe aan een student die voor zijn/haar meesterscriptie een algemeen-Nederlands thema heeft gekozen.

7. verzorgt publicaties, waarvan de ANV-reeks met culturele en historische onderwerpen de opvallendste is.

8. beheert een webstek met ondermeer een agenda met actuele informatie over algemeen-Nederlandse onderwerpen en evenementen, bereikbaar op het adres www.anv-vzw.eu .

9. neemt deel aan overlegorganen en werkgroepen met zowel internationale, Europese als nationale gouvernementele als niet-gouvernementele instellingen.

10. stimuleert het onderwijs in de Nederlandse taal wereldwijd, ondermeer door het verspreiden van boeken.

11. streeft de breedst mogelijke samenwerking na met gelijkgestemde verenigingen.

Kantoor :

Postadres: Gallaitstraat 86

BE 1030 Brussel

Bezoekadres: Vanderlindenstraat 44

BE 1030 Brussel

Telefoonnr.: +32 (0)2-241 31 64

Faxnr.: +32 (0)2-241 31 64

E-post: anv.vlaanderen@edpnet.be

backaert.anv@edpnet.be

vercauteren.anv@edpnet.be

Webstek: www.anv-vzw.eu

Reglement van de Neerlandiaprijs voor scripties

1. De deelname aan de scriptieprijsvraag voor meesterproeven (‘master’) staat open voor alle studenten aan (Nederlandse, Vlaamse of buitenlandse) hogescholen en universiteiten.

2. De meesterproeven/masterscripties zijn een origineel werk, zij dienen in het Nederlands gesteld te zijn. Ze moeten de Nederlanden in historisch, cultureel, economisch, politiek, maatschappelijk, taalkundig of literair opzicht als onderwerp hebben, ofwel bijdragen tot de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen, of tot de kennis van andere gebieden die tot de Nederlandse taalgemeenschap behoren, of tot de versterking van het belang van het Nederlands in de wereld.

3. Bijkomend heeft het bestuur het Algemeen-Nederlands Verbond vzw beslist dat ook meesterproeven in het Afrikaans kunnen meedingen, voor zover het onderwerp van de scriptie over de Afrikaanse taal als cultureel gegeven en de toekomst ervan handelt.

4. De scripties kunnen door de studenten individueel worden ingestuurd, of via de universiteit of hogeschool waar ze als eindwerk zijn aangeboden. In het jaar van de positieve evaluatie van dit eindwerk door een van deze instituten, moet het ingediend worden bij het Algemeen-Nederlands Verbond vzw. De indieners mogen met dit eindwerk niet eerder aan een andere prijsvraag hebben meegedongen.

5. De scripties die in 2014 een positieve academische evaluatie krijgen, moeten het ANV vzw, Gallaitstraat 86, 1030 Brussel per elektronische post (PDF) bereiken tussen 1 juli 2014 en 1 oktober 2014.

6. De jury wordt aangewezen door het bestuur van het ANV vzw. Hij adviseert het bestuur op grond van het wetenschappelijk gehalte van de scriptie, de zorg bij de opbouw, de taalzorg en de maatschappelijke betrokkenheid (zie art. 2 en 3).

7. Over de prijs wordt niet gecorrespondeerd. Tegen de toekenning kan geen verzet worden aangetekend.

8. De jury beslist binnen drie maanden na de sluitingsdatum van de inzendingen.

9. De prijs bestaat uit een geldprijs van 1500 euro.

10. De laureaat krijgt de kans zijn/haar bekroonde scriptie (of een relevant deel ervan) uit te geven in de ANV-reeks, op voorstel en in overleg met de jury en de reeksredactie.

11. De laureaat krijgt de prijs uitgereikt op een plechtigheid die daartoe door het ANV vzw wordt georganiseerd.

Aanvulling voor het academisch jaar 2013-2014

Bovendien wordt dit jaar een bijzondere prijs toegekend aan een scriptie die de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden belicht of aan een scriptie die over de Eerste Wereldoorlog handelt vanuit een Lage Landenperspectief.


Voor meer inlichtingen kan u terecht op het kantoor van de vzw Algemeen-Nederlands Verbond, Gallaitstraat 86, 1030 Brussel, België, e-post: anv.vlaanderen@edpnet.be

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article